اعتراض کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز: تهدیدها فقط بر شمار معترضان افزود

بعد از هشدار رئیس قوه قضائیه، عده‌ای ناشناس کارگران را تهدید کردند. با این‌ حال صحنه‌های تازه‌ای از همبستگی شکل گرفت. برای نمونه فراخوان یک زن کارگر با روسری سبز.