#اعتراضات: تجمع بازنشستگان مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گروهی از بازنشستگان حاضر به مذاکره با نمایندگان وزارت کار نشدند. به گفته مقام‌های دولتی بیش از نیمی از بازنشستگان درآمد ماهانه کمتر از خط فقر دارند.