اعتراضات کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز- نماینده کارگران: آیا سکوت خیانت نیست؟

خواسته‌ها و شعارها به رغم تهدیدات تغییر نکرده است. گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه تهران با کارگران فولاد اهواز اعلام همبستگی کردند.