افزایش ۲۰ درصدی دستمزد: سفره‌ مزدبگیران رنگین نخواهد شد

دو دهک درآمدی دیگر به زیر خط فقر سقوط کردند. ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار فقر مطلق و ۴۰ درصد دچار خط فقر نسبتی است. شش درصد نیز درآمدی کمتر از خط گرسنگی دارد.