نماینده کارگران هفت‌تپه از زندان به بیمارستان منتقل شد

نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی او را کتک زدند و سر و صورت او را زخمی کردند. او با خون‌ریزی شدید معده به یکی از بیمارستان‌های امنیتی منتقل شده.