لزوم مبارزه شاد – گفت‌وگویی با سیلویا فدریچی

سیلویا فدریچی – وقتی در مبارزه فداکاری به معنای انجام کارهایی باشد که بر خلاف نیازهای ما، امیال ما، و پتانسیل‌های ماست و به‌خاطر کار سیاسی ناچار به سرکوب خود باشیم، مبارزه ناشاد است.