فرار شورای عالی کار از ترمیم دستمزد: مواد غذایی ۱۷۰ درصد گران شد

قدرت خرید کارگران در یک‌ دوره یکساله ۹۰ درصد کاهش یافته. کارفرمایان و دولت ترمیم ترمیم دستمزد را به یکدیگر پاس می‌دهند.