تبعیض گسترده و نظام‌مند در ایران، همزمان با ۷۰ ساله شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر

معین خزائلی- پس از گذشت ۷۰ سال از آغاز تلاش‌ها برای جهانی‌سازی حقوق بشر، برای بسیاری از کشورها از جمله ایران این حقوق ذاتی و اولیه انسانی همچنان موضوعی داخلی و خصوصی است؛ لطفی که اگر از جانب حکومت به شهروندان شود سخاوت و رحمانیت حکومت است و اگر دریغ شود امری پسندیده و واجب برای حفظ دین و کشور به منظور مقابله با نفوذ دشمنان. تفکری که نتیجه‌ای جز نقض سیتماتیک حقوق بشر در بر نداشته است.