توافق موقت اوپک بر سر کاهش تولید نفت

هنوز میزان کاهش تولید نفت در این توافق موقت مشخص نیست و به اظهارنظر روسیه منوط شده است. روسیه می‌گوید برایش دشوار است که در سرمای زمستان تولید نفت خود را کاهش دهد.