چالش‌های خصوصی‌سازی در نیشکر هفت‌تپه

س. اقبال – خصوصی سازی در ایران همواره با رفتارهایی از نوع اخراج کارگران و فروش تجهیزات و زمین کارخانه پیوند می‌خورد.