کارگران شهرداری آبادان یکشنبه ۱۸ آذر هم به اعتصاب ادامه دادند و از جمع‌آوری زباله‌های شهری خودداری کردند. این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران صورت گرفته است. معاون خدمات شهری شهرداری آبادان ضمن تائید این موضوع، به خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت که عدم جمع‌آوری زباله‌های شهری اعتراض شهروندان را به دنبال داشته است. او بدون اینکه در باره پرداخت معوقات مزدی کارگران خدمات شهری توضیحی ارائه کند، گفت: شهرداری با جدیت بیشتری کار جمع‌آوری زباله را دنبال خواهد کرد. کارگران خدمات شهری شهرداری آبادان از سه تا شش ماه دستمزد عقب‌افتاده دارند و در اعتراض به همین وضعیت بارها تجمع و اعتصاب کردند.