شورای همکاری خلیج فارس بحران قطر را نادیده گرفت

نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس بدون یافتن راهکاری برای پایان محاصره قطر خاتمه یافت، هر چند بیانیه پایانی این نشست خواستار اتحاد اعضا شد.