مرکز پژوهش‌های مجلس: خط فقر در سال ۹۷، ۲۵ درصد رشد کرد

خط فقر مطلق در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ جهش داشته. مرکز پژوهش‌ها با حمایت از افزایش متداول حداقل دستمزد گفته سطح دستمزد در مناطق مختلف متفاوت باشد.