تکثرپذیری، رمز پایداری جلیقه‌زردها در فرانسه

جلیقه‌زردها در تظاهرات شنبه، ۸ دسامبر نشان دادند جنبش‌شان فراگیرتر شده و قدرت و توان مدیریت و سامان‌دهی هرچه بیش‌تر و بهتری یافته است. مهدیس صادقی پویا در مقاله‌اش به این ویژگی‌ها می‌پردازد.