هپکو و کارگران زخم‌خورده‌اش – گزارشی اجمالی

بامداد آرمان − از هپکو خبرهای خوبی نمی‌رسد. کارگران در انتظار دستمزد پایان ماه هستند، در حالی که مدیران جدید از به ازای رنج آنها زندگی لوکسی را می‌گذرانند. کارگران در این سو و مدیران در آن سو. نمود چشمگیری از اختلاف طبقاتی را در هپکو می‌بینیم.