دولت و کارفرمایان مانع افزایش دستمزد: سفره کارگران خالی از کالری

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد سرانه دریافت کالری کارگران طی یک دوره پنج ساله ۵۳۱ واحد افت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش جمعیت زیرخط فقر را پیش‌بینی کرد.