وحید صیادی نصیری در اعتصاب غذا جان داد

زندانی سیاسی – عقیدتی که به اتهام توهین به خامنه‌ای به زندان افتاده بود درخواست پیش‌پاافتاده ای داشت: انتقال از قم به اوین یا گوهردشت کرج.