«اجلاس اقلیمی ۲۰۱۸ در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد»

نگرانی‌ها از شکست مذاکرات اقلیمی در کاتویچ لهستان رو به افزایش است. اگر ۱۹۷ دولت حاضر در این نشست به توافق مشخصی نرسند، امکان موفقیت مبارزه با روند گرمایش زمین کاهش می‌یابد.