دستفروشان سنندجی در اعتراض به طرح «ساماندهی دستفروشی» مقابل ساختمان شهرداری سنندج تجمع کردند. شهرداری سنندج از یک هفته قبل طرحی تحت عنوان «ساماندهی دستفروشی» را به اجرا گذاشت. براساس این طرح دستفروشان به یک مکان تعیین شده منتقل خواهند شد و اجازه حضور در خیابان‌های مرکزی و پر رفت و آمد را ندارند. حشمت‌الله صیدی، شهردار سنندج همزمان با تجمع شماری از دستفروشان که صبح یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به این طرح مقابل شهرداری تجمع کردند، اجرای این طرح را «مطالبه مردم و کسبه» خواند و گفت که حضور دستفروشان در خیابان فردوسی و معابر پررفت و آمد موجب اعتراض گسترده شهروندان شده است. دستفروشان معترض اما مکان تعیین شده برای خود را «نامناسب» دانستند. یکی از دستفروشان به خبرگزاری فارس گفته که دستفروشان از روی ناچاری به این شغل روی آورده‌اند، وقتی که کارخانه‌ و یا امکان دیگری برای اشتغال وجود ندارد، آنها باید نان سر سفره بیاورند.