جلیقه‌زردها: یک مسئله فرانسوی یا اروپایی؟

پشت سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرال مکرون دم و دستگاه اقتصادی اتحادیه اروپا است، دم و دستگاهی که ریاضت در فرهنگ لغتش معنایی نابرابر و نامتوازن دارد. تحلیلی از سدریک دوران،اقتصاددان فرانسوی