جواد موسوی خوزستانی: چهاردیواری آهنی

اگر هنرمند بودی، ورزشکار بودی، چریک بودی، گنده‌لاتِ محله یا هر چی که بودی، همه‌اش مال گذشته‌ است. به‌کل فراموشش کن.