دولت و خودروسازان چگونه مردم را غارت می‌کنند؟

هیئت مدیره شرکت‌های خودروسازی به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده. خویشاوندان صاحبان قدرت و ثروت در این شرکت‌ها هم به لابی‌گر خودروسازان برای تخلف و فساد سازمان یافته.