ایران رتبه ۱۴۲ شکاف جنسیتی در میان ۱۴۹ کشور جهان

مجمع جهانی اقتصاد پیشرفت ۱۴۹ کشور در زمینه برابری جنسیتی در سال ۲۰۱۸ را بررسی کرده. ایسلند کمترین شکاف جنسیتی را دارد.