هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب زندانبانان و رانت‌خواران

ایرج مصداقی – هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که اکنون حزب مؤتلفه اسلامی خوانده می‌شود، یک جریان شاخص در سیاست خمینی‌گرایان در پیش از و پس از انقلاب است. پیوند لومپنیسم، روحانیت و بازار در این حزب تجلی بارزی دارد.