تلویزیون دولتی کوبا اعلام کرد که پس از حذف «کمونیسم» از نخستین نسخه قانون اساسی و نگرانی هزاران شهروند، برنامه «پیشروی به سوی یک جامعه کمونیستی» به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور بازگردانده شد. مجمع ملی کوبا این هفته پیش‌نویس اصلاح‌شده قانون اساسی را به بحث خواهد گذاشت. این پیش‌نویس باید جایگزینی برای قانون اساسی دوران شوروی به دلیل تغییر دوران باشد. به‌عنوان مثال تصدیق مالکیت خصوصی و گشودن راه برای ازدواج دو هم‌جنس. کوبا از جمله کشورهای نادر در جهان است که همچنان حزب کمونیست بر آن حاکم است و بر نظام تک‌حزبی سوسیالیستی اصرار دارد. با این حال، کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید به رهبری رائول کاسترو، دبیرکل حزب کمونیست در نخستین پیش‌نویس که در ماه ژوئیه منتشر شد «کمونیسم» را از آن خارج کرد و به‌مدت سه ماه آن را به بحث عمومی گذاشت. به‌گفته تلویزیون دولتی کوبا، در این بحث عمومی هزاران شهروند در نشست‌های محلی خواستار بازگرداندن آن شدند، و در نتیجه «کمونیسم» دوباره به طرح پیشنهادی افزوده شد.