«انقلاب، چقدر ما آن را دوست داشتیم»

رضا جاسکی – پرسشی که بسیاری در جنبش ۶۸ و سپس بهمن ۵۷ مطرح کردند و همچنان طرح می‌کنند این بود: چگونه یک شورش توده‌ای و خشن در کشورهای ثروتمند با مردمی مرفه، بدون هیچ هشداری توانست درگیرد؟