چرخش به چپ در جنبش‌های اعتراضی در ایران

ف. تابان − شعارها و خواست‌هایی که اکنون در خیابان‌های ایران و در بیانیه‌های مختلف معترضین مطرح می‌شود، در اساس شعارهای نیروی چپ ایران است، شعارها و مطالباتی است که چپ سال‌ها در جهت آن –کمتر یا بیشتر – مبارزه کرده و آن‌ها را مطرح کرده‌اند.