معترضان سودانی در پی پایان دادن به حکومت ۲۹ ساله عمر البشیر

معترضان در دادخواستی خواهان کناره‌گیری عمر البشیر و واگذاری قدرت به یک دولت موقت کارشناس و غیرحزبی شده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که تا سرنگونی رژیم به اعتراض صلح‌آمیز ادامه می‌دهند.