رمان هویت‌های ناممکن

احمد خلفانی – “سایه‌اش زمین را سیاه نخواهد کرد” رمانی بینابینی است: بین بودن و نبودن، مکان و بی‌مکانی و زمان و بی‌زمانی.