به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، مرتضی شایق، نائب‌رئیس شورای شهر یزد گفته است که به نشانه اعتراض به صادرنشدن حکم شهردار جدید و تا زمان تعیین تکلیف او، از شرکت در جلسات این شورا خودداری می‌کند. چند روز پیش نیز غلامعلی سفید، رئیس شورا به دلیل مشابه تهدید به استعفاء کرد. شورای شهر یزد ۴۰ روز پیش مجتبی فرهمند، معاون شهردار مستعفی را به عنوان شهردار جدید یزد انتخاب کرد. هرچند فرصت قانونی تأیید حکم او از سوی وزارت کشور ۱۰ روز است، هنوز حکم فرهمند به تأیید آن وزارتخانه نرسیده. علت تأخیر در تأیید این حکم مشخص نیست.