ابتکار: جبهه‌بندی سیاسی درباره ازدواج کودکان را کنار بگذاریم

طرح کودک‌همسری که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مطلقاً ممنوع می‌کرد،‌ در کمیسیون حقوقی مجلس رد شد. معاون زنان رئیس‌جمهوری می‌گوید در صورت تصویب‌نشدن طرح، دولت دست‌به‌کار می‌شود.