روزنامه‌نگاران به جنبش اعتراضی سودان پیوستند

با ادامه اعتراضات مردمی در سودان، سندیکای مستقل روزنامه‌نگاران این کشور در حمایت از خواسته‌های آزادی و دموکراسی اعلام اعتصاب کرد. سندیکای پزشکان از سه‌شنبه اعتصاب کرده است.