خارطوم – مقامات دست کم ۹ نفر از سران گروه‌های مخالف را دستگیر کردند. این خبر را یک کمیته موافع حقوق مدنی انتشار داده است. دفتر سرویس امنیت و اطلاعات ملی سودان دستگیری افراد را انکار کرده است. در سودان بیش از یک هفته است که جنبش اعتراضی بالا گرفته است. انگیزه جنبش، گرانی، کمبود و کاهش ارزش پول است. دولت عمر حسن البشیر، که بحران‌زده و فرتوت ارزیابی می‌شود، با خشونت با معترضان برخورد می‌کند. در جریان سرکوب اعتراضات تا کنون ۱۹ تن کشته شده‌اند.