نقش دولت ایران در سوریه − یادداشت یکی از مقامات پیشین رژیم اسد

بسام بربندی در این نوشته بیان می‌کند که آن نیرویی که به شدت دولت اسد را به مقابله سخت با تظاهرات مردمی سوق می‌داد، حکومت ایران بود.