بودجه ۹۸: زندگی مزدبگیران سخت‌تر خواهد شد

در لایحه بودجه اخراج حداقل ۱۰ درصد از کارکنان دولت پیش‌بینی شده. اعتبار فقرزدایی هم فقط ۷ هزار میلیارد تومان است.