حاکمان و محکومان؛ یک‌سال پس از دی‌ماه ۱۳۹۶

پرویز صداقت − کدام انتظام‌بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد زمینه‌ساز اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بوده است؟