پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا برای پایان جنگ تجاری

ترامپ و شی جین پینگ از کار بر توافق جامعی خبر داده‌اند که در اجلاس گروه ۲۰ در آرژانتین بر سر آن توافق کرده‌ بودند. مقدمه‌ای بر پایان جنگ تجاری؟‌