اعتراض به دانشگاه‌ آزاد به خیابان انقلاب تهران کشیده شد

دانشجویان معترض خودرو رئیس دانشگاه را متوقف کردند. یکی از سرنشینان برای ترساندن اسلحه‌ش را به معترضان نشان داد.