بودجه ۹۸: آموزش و پرورش خصوصی‌سازی می‌شود

اعتبار پیش‌بینی شده برای آموزش و پرورش ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد کمتر از بودجه مورد نیاز است. این وزارتخانه باید بخشی از خدمات آموزشی را از بخش خصوصی خریداری کند.