کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به «نقض قانون» متهم شد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تعویق سه ماهه انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سوی مخالفان دولت به عدم استقلال از دولت وحدت ملی و «زمینه‌سازی برای مهندسی انتخابات» متهم شد.