بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در پاییز سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری در کشور به ۱۱،۷ درصد رسید. براساس این آمار نسبت به فصل پاییز سال گذشته جمعیت بیکار کشور با ۵۶ هزار و ۳۷۴ نفر افزایش به سه میلیون و ۱۵۹ هزار نفر رسیده است. مرکز آمار می‌گوید نرخ مشارکت مردان در پاییز سال گذشته ۶۴ درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۵،۶ درصد بوده که این نرخ در پاییز امسال به ۶۴،۴ درصد در مردان و به ۱۶،۴ درصد در زنان افزایش یافته است. در ایران مراکز مستقل آمارگیری وجود ندارد و تنها مراکز دولتی و حکومتی مجاز به ارائه آمار از وضعیت اقتصادی کشور هستند.