فساد در سازمان خصوصی‌سازی: استعفای رئیس خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در ایران با فساد همراه بوده، بنگاه‌های دولتی یا به بخش شبه دولتی واگذار شدند یا به خویشاوندان حکومت. دولت اما همچنان به اجرای این برنامه اصرار دارد.