اخراج کارگران قطعه‌سازی ادامه دارد

۱۵۰ کارگر اگزوز خودرو در نیشابور طی ۴ ماه گذشته اخراج شدند. خودداری خودروسازان از پرداخت مطالبات کارگاه‌های قطعه‌سازی، موجب بیکاری کارگران می‌شود