سردار علی مؤیدی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پذیرفت که گروهی از آقازاده‌ها به کار قاچاق کالا مشغول‌اند. این مقام مسئول اطمینان داد که دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بین آقازاده‌های قاچاقچی و سایرین تفاوتی قائل نمی‌شود: «ما به‌عنوان ستاد آقازاده و غیرآقازاده نمی‌شناسیم. هر آقازاده‌ای پشت‌صحنه در رابطه با برند و غیربرند باشد معرفی می‌کنیم و با کسی از دستگاه گرفته تا فردی که پشت‌صحنه بخواهد فعالیت غیرقانونی داشته باشد و در اقتصاد پنهان فعال باشد رودربایستی و شوخی نداریم.» او اما در پایان سخنانش دو شرط هم قائل شد: نیاز به معرفی آقازاده‌های قاچاقچی و اینکه موقعیت چگونه باشد: «quot;اگر نیاز باشدquot;، آقازاده‌ها و مسئولان quot;به موقعquot; معرفی می‌شوند.»