وکیل اسماعیل بخشی: او تحت فشار است تا گزارش‌اش از شکنجه را پس بگیرد

فرزانه زیلابی درباره نهادها و افرادی که نماینده کارگران هفت‌تپه را تحت فشار قرار داده‌اند سکوت کرده است. استاندار خوزستان مخالف تحقیقات درباره شکنجه اسماعیل بخشی است.