فقر و حاشیه‌نشینی در چابهار

حاشیه‌نشینی در اطراف چابهار افزایش یافته است.