وزیر اطلاعات منکر شکنجه اسماعیل بخشی شد

وزیر اطلاعات می‌گوید «حرمت» افراد در کار اطلاعاتی حفظ می‌شود. کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اسماعیل بخشی را با مخالفان خارج از کشور مرتبط دانست. نادیده گرفتن دادخواست‌ها در ایران تکرار شد.