فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران: تجلیل از اقدام اسماعیل بخشی و فراخوان به تمامی قربانیان شکنجه در ایران: با استفاده از همه‌ی امكانات رسانه‌ای به افشاى شکنجه‌هایی كه بر شما رفته بپردازید.