شکنجه ● برای یادآوری، علیه انکار

مورد اسماعیل بخشی، باز هم انکار مقامات. شهادت دادن و بازگویی مداوم تجربه شکنجه، مقاومت دربرابر تخریب و تحریف واقعیت است. در اینجا دعوت به بازخوانی بخشی از آرشیو زمانه درباره خاطرات شکنجه‌شدگان می‌کنیم: پرونده یک خاطره از اوین.