ستاد احیا: «دریاچه ارومیه دیگر نمی‌خشکد»

گرچه دریاچه ارومیه خطر خشک شدن را از سر گذرانده اما وسعت دریاچه از میزان مشخصی فراتر نخواهد رفت. مابقی سطح دریاچه با کشت درختچه و مالچ‌پاشی پوشیده خواهد شد.